Seuran toimintalinja

1. Forssan Voimistelijat ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet


Forssan Voimistelijat ry.

- Seura on perustettu vuonna 1952 aluksi Forssan Salaman naisvoimistelijoina. Vuodesta 1971 seura on toiminut Forssan Naisvoimistelijoina. Vuonna 2023 Forssan Naisvoimistelijoiden nimi vaihdettiin Forssan Voimistelijoiksi.

- Seurassa toimii lasten, nuorten ja aikuisten harrasteryhmiä sekä joukkuevoimistelun  kilpa- ja harrastejoukkueita.


Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet

- FNV:n tarkoitus on tarjota jokaiselle liikkujalle jotakin ikään katsomatta. FNV on koko elämänkaaren kestävä seura, jossa toimintaa on pienistä suuriin ja vanhoista nuoriin. FNV haluaa tarjota jäsenilleen laadukasta, ajanmukaista ja luotettavaa toimintaa.

- Seuran toiminta on tavoitteellista ja terveyttä edistävää. Liikunnan merkitys niin fyysiselle kuin psyykkiselle hyvinvoinnille on tärkeää.

- Seuran toiminta on taloudellisesti kannattavaa, mutta voittoa tavoittelematonta.

- Kaikilla on mahdollisuus liikkumiseen omien tarpeiden, edellytysten ja kiinnostuksen mukaan.


2. Seuran kokoukset ja hallinto sekä tilivuosi


Kokoukset

Seuralla on vuodessa yksi varsinainen kokous, vuosikokous, joka pidetään maaliskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kokouksessa valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kaikki seuran jäsenet voivat osallistua vuosikokoukseen.


Hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi toimintavuodeksi valitut yhdeksän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan ja muut vastuuhenkilöt.


3. Seuran pelisäännöt


Liikuntaa kaikille: FNV tarjoaa toimintaa kaikenikäisille. Seurassa voi harrastaa käymällä tunneilla kerran viikossa tai osallistumalla useammin harjoitteleviin kilparyhmiin.

Terveet elämäntavat: Säännöllisen liikunnan harrastaminen kuuluu terveellisiin elämäntapoihin. Liikuntaryhmissä käymällä huoltaa samalla myös psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Kilparyhmissä jutellaan laajemmin myös muista terveisiin elämäntapoihin liittyvistä asioista. Seurassa korostetaan päihteettömyyttä.

Yhteisöllisyys ja sosiaalisuus: Ryhmissä korostetaan periaatetta, että kaikki ovat kaikkien kavereita. Kiusaamista ei sallita. Ystävällisyys ja kohteliaisuus luovat mukavan liikkumisilmapiirin.


4. Toimialat


FNV:n toiminta jakautuu neljään eri toimialaan. Jokaisella toimialalla on hallituksessa vastuuhenkilö, joka toimii linkkinä ohjaajan ja johtokunnan välillä.


4.1 Perheliikunnan toimiala

Perheliikunnan toimialaan kuuluvat alle 7-vuotiaiden ryhmät. Näitä ovat taaperojumppa, liikkarit, tenavajumppa ja voimistelukoulut. Toimialan tavoitteena on tukea lapsen kasvua tarjoamalla hänen kehitystasolleen sopivia virikkeitä. Ryhmiin on määritelty osallistujien maksimimäärä turvallisuuden ja mielekkään liikuntatuokion takaamiseksi.


4.2 Lasten ja nuorten harrasteliikunnan toimiala

Lasten ja nuorten toimialaan kuuluvat kaikki 7-16-vuotiaiden harrasteryhmät, jotka kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa. Näitä ovat voimistelukoulut, telinevoimistelu ja dance & beat ryhmät. Lasten ja nuorten ryhmien tavoitteena on monipuolinen ja mielenkiintoinen liikunta, joka tukee lapsen ja nuoren kasvua sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tärkeää on liikunnan riemu. Perusjumpparyhmät ovat samalla Svolin Voimistelukoulu -ryhmiä. 


4.3 Aikuisliikunnan toimiala

Aikuisliikunnan toimialaan kuuluvat niska-hartia-selkäjumppa, miesten kuntojumppa sekä seniorijumppa. Aikuisten liikuntaryhmien tavoitteena on mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan säilyminen myös elämän ruuhkavuosina sekä sen jälkeen.


4.4 Joukkuevoimistelun toimiala

Joukkuevoimistelun toimialaan kuuluvat kaikki joukkuevoimisteluryhmät 6-12-vuotiaiden voimistelukouluryhmistä yli 16-vuotiaiden kilparyhmiin asti. Jokaisella joukkueella on omat tavoitteet, joiden puitteissa harjoitellaan useita kertoja viikossa. Toimialan tavoitteena on tukea valmentajien ja voimistelijoiden fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Toimialan tarkoitus on myös kehittää yhteistyötä joukkueiden kesken sekä jakaa tietotaitoa sisällä. 5. Käytännön toimintaperiaatteet


5.1 Ryhmien muodostaminen

Harrasteryhmissä on maksimikoko, ja ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan syksyllä seuran nettisivujen kautta. Kauden aikana vapaita paikkoja voi tiedustella hallituksen vastuuhenkilöiltä tai suoraan ryhmästä.


5.2 Kilpailuihin osallistuminen

Joukkuevoimisteluryhmät osallistuvat valitsemiinsa kilpailuihin kauden aikana.


5.3 Harjoittelu ja osallistumismaksut

Harrasteryhmät harjoittelevat 1-2 kertaa viikossa. Joukkuevoimisteluryhmien harjoittelumäärät määritellään valmentajien pelisäännöissä.

Harrasteryhmien maksut vahvistetaan vuosittain hallituksessa. Joukkuevoimisteluryhmille tehdään joukkuekohtaiset budjetit.


5.4 Valmennus ja ohjaus sekä kouluttautuminen

Seuran hallitus päättää ryhmien valmentajat ja ohjaajat aina kaudeksi kerrallaan. Ohjaaja- ja valmennuspalkkioiden perusteet hallitus on määritellyt kokemusvuosien ja koulutustason mukaan. Hallitus päättää myös erityispalkkiot tarvittaessa. FNV etsii jatkuvasti uusia ohjaajia eri jumpparyhmille. Seura ei edellytä aiempaa ohjauskokemusta tai koulutusta, mutta odottaa, että ohjaajaksi aikova on halukas kouluttautumaan. Periaatteena on, että kaikki seuran ohjaajat koulutetaan tehtäväänsä. FNV tukee kouluttautumista rahallisesti ja järjestää itse koulutuksia.


5.5 Tiedotus

Tiedotamme toiminnastamme internetsivujen, sähköpostin, Facebookin, Instagramin, puhelimen, paikallislehden sekä liikuntaryhmissä jaettavien tiedotteiden avulla. Seuramme nettisivut löytyvät osoitteesta: www.forssannaisvoimistelijat.fi. Kausien viikko-ohjelmamme ilmestyy elokuussa seuran nettisivuilla.


5.6 Päihteettömyys

Seuran toiminta on päihteetöntä.


5.7 Talkootyö

Talkootyö on palkatonta ja vapaaehtoista.


5.8 Seuratoimijoiden rekrytointi

Seuran toimintaan toivotaan ja kysellään vapaaehtoisia. Erityisesti seuran omista nuorista pyritään kasvattamaan seuratoimijoita. Seuratoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä johtokuntaan.


5.9 Seuratyöntekijöiden kiittäminen

Ohjaajat ja valmentajat ovat oikeutettuja palkkaan tekemästään ohjaustyöstä. Kevään näytöksessä palkitaan vuoden ohjaajat / valmentajat. Seuratoimijoita voidaan muistaa myös merkkipäivien yhteydessä. Seura järjestää ohjaajilleen ja toimijoilleen suunnittelu-, idea-, koulutus- ja virkistyspäiviä.


5.10 Ongelmien ratkaisu

Mikäli Forssan Voimistelijoiden toiminnassa ilmenee ristiriita, pyritään se ratkaisemaan mahdollisimman pian siinä toiminnassa, jossa ongelma syntyy. Jos ohjaajalla/valmentajalla tulee ristiriitatilanne voimistelijoiden/ lasten vanhempien kanssa, hän pyrkii ensin keskustelemaan asianosaisten kanssa. Jos asia ei näin selviä, ohjaaja ottaa yhteyttä ko. toiminnan vastuuhenkilöön hallituksessa tai puheenjohtajaan. Mikäli vieläkin on ongelmia, kokoontuvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ko. toiminnan vastuuhenkilö ja ohjaaja miettimään ratkaisua asiaan. Jos tämä ryhmä ei ole riittävän puolueeton käsiteltävän asian suhteen, voidaan sopia, että hallituksen jäsenistä joku muukin tulee mukaan ratkaisemaan asiaa. Hallituksen jäsenten vastuualueet löytyvät mm. seuran kotisivuilta.


5.11 Yhteistyökumppanit

Osallistumme jäsenenä liittojen ja aluejärjestöjen kokouksiin. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten seurojen, yritysten ja kaupungin kanssa.


6. Roolit sekä vastuut ja velvollisuudet


Seuratoiminnassa on monia rooleja, vastuualueita ja velvollisuuksia. Näitä ovat mm. seuran jäsen, valmentaja/ohjaaja, joukkueenjohtaja ja vanhemmat.


6.1 Seuran jäsen

- maksaa vaadittavan jäsen- ja jumppamaksun

- on vastuullinen toimimaan ohjaajan antamin ohjein liikuntatiloissa

- saa osallistua seuratoimintaan

- on tervetullut järjestämään seuran tapahtumia

- saa osallistua seuran vuosikokoukseen

- on tapaturmavakuutettu seuran puolesta

- ei käytä alkoholia seuran tapahtumissa, eikä tupakoi hallien/koulujen sisäänkäyntien läheisyydessä


6.2 Valmentaja/Ohjaaja

- huolehtii tuntiensa suunnittelusta ja ohjauksesta. Jos ei itse pääse paikalle, hankkii sijaisen. Apuohjaaja ilmoittaa ohjaajalle, mikäli on estynyt tulemaan paikalle.

- tekee kauden harjoittelusta kausisuunnitelman (koko kausi, sekä erikseen syksy- ja kevät- sekä kesäsuunnitelmat)

- hakee avaimet ohjauskoululleen sekä huolehtii ja vastaa avaimesta. Avain tulee myös palauttaa takaisin ohjaajatehtävien päätyttyä seurassa.

- on vastuussa tilasta tuntinsa aikana ja lukitsee ovet vuoronsa päätyttyä

- huolehtii liikuntatilojen siisteydestä. Ilmoittaa hallitukselle mahdollisista puutteista liikuntatiloissa.

- osallistuu seuran sisäisiin palavereihin sekä valtakunnallisiin koulutuksiin

- valmentaja/ohjaaja on seuran edustaja

- lukee seuran tapahtumia sähköpostista, seuran verkkosivuilta ja Facebookista/Instagramista, sekä informoi niistä jumppareita

- ideoi ohjelmia yhteisiä esityksiä varten (mm. näytökset)

- seuran ohjaajana/valmentajana toimiva henkilö on oikeutettu palkkaan, joka on määritelty palkkausjärjestelmässä. Seura tukee ohjaajien/valmentajien kouluttautumista.

- perehtyy seuran toimintalinjaan ja valmentajien pelisääntöihin

 On hyvä pitää mielessä, että me kaikki teemme työtä rakkaudella liikuntaan lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaharrastajien palvelemiseksi. Tunnit tulee suunnitella hyvin sekä kysyä apua tarvittaessa.


6.3 Joukkueenjohtaja

Jokaisella joukkuevoimisteluryhmällä tulee olla joukkueenjohtaja ja valmentajien halutessa myös varajoukkueenjohtaja. Joukkueen vanhemmat valitsevat heidät keskuudestaan.

- toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran sekä voimistelijoiden, vanhempien ja valmentajien välillä sekä toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa

- toimii valmentajien apuna tarvittaessa näytöksissä, kilpailuissa ym.  tapahtumissa/harjoituksissa

- on valmentajien apuna kilpailupukujen ym. tuotteiden hankinnoissa sekä tarvittaessa toimii joukkueen valmennettavien/ vanhempien koollekutsujana (ja ns. ”esimiehenä”) esim. kilpailupukujen ompelutalkoisiin

- on tiedotusvastuullinen eli ts. vastaa siitä, että tieto kulkee valmennettaville ja vanhemmille

- järjestää vanhempainkokouksia

- on velvollinen hoitamaan toimihenkilöille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen, sekä ohjeiden ja sopimusten mukaisesti

- noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita ja sääntöjä sekä joukkueen laatimia sisäisiä pelisääntöjä


6.4 Huoltaja/Vanhempi

- vastaa varusteista, niiden kierrätyksestä ja kunnossapidosta

- huolehtii, että lapsi (tai itse) on oikeassa paikasta oikeaan aikaan

- laatii pelisäännöt yhdessä valmentajan/ohjaajan kanssa

- vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita ja heillä tulee olla ymmärrys siitä, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta

- yhteistyö ja kasvatuskumppanuus seuran valmentajien/ohjaajien kanssa

- 3K: Kannusta, Kuljeta, Kustanna.

- ei käytä alkoholia seuran tapahtumissa, eikä tupakoi hallien/koulujen sisäänkäyntien läheisyydessä

- antaa mahdollisuuksien mukaan osaamisensa/verkostonsa/aikansa FNV:n käyttöön, esim. tapahtumat, varainhankinta, tilaisuuksien järjestelyt

- mahdollistaa ja ohjaa lasta terveiden elämäntapojen pariin. Lisätietoja: http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/urheilijanravitsemus


6.5 Hallitus

- kutsuu koolle ja valmistelee seuran kokoukset, sekä panee päätökset täytäntöön

- edustaa seuraa

- johtaa ja kehittää seuran toimintaa

- vastaa seuran omaisuudesta ja taloudesta

- hyväksyy jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

- nimeää henkilöt eri vastuualueille

- tekee vuosittain seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa kautta varten

- hankkii ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita

- hoitaa tiedotuksen ohjaajille, jumppareille ja heidän vanhemmilleen sekä seuran ulkopuolelle

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä, sekä tekee esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä

- suorittaa muut yhdistyslain ja sääntöjen vaatimat toimenpiteet


7. Tähtiseura

Suomen Voimisteluliitto on mukana Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen yhteisessä seuratoiminnan kehittämisohjelmassa eli Tähtiseura -ohjelmassa. 

Voimisteluliiton jäsenseura voi hakea Tähtiseura -tunnusta osoitukseksi laadukkaasta toiminnasta yhdellä tai useammalla voimistelun ja seuratoiminnan osa-alueella.  Laatuohjelman osa-alueet on jaettu: lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin, aikuisliikunnan laatutekijöihin ja huippu-urheilun laatutekijöihin. Kaikilla Tähtiseuroilla on lisäksi yhteisiä mm. seuran hallintoon liittyviä laatutekijöitä. Voimistelun lasten ja nuorten sekä huippu-urheilun Tähtiseurat käyttävät Voimistelukoulukonseptia.

Forssan Voimistelijoilla on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä lasten ja nuorten urheilun vihreä Tähtimerkki. Tähtimerkin saaminen edellyttää lajiliiton tekemää auditointia, jossa verrataan seuran nykyistä toimintaa Tähtiseura -laatutekijöihin. Auditointi suoritetaan kolmen vuoden välein.

Tähtiseura –ohjelman yhteiset laatutekijät

  1. Johtaminen ja hallinto  (johtaminen, hallinto,  viestintä ja markkinointi)
  2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)

Lapset ja nuoret

  • Innostuksesta intohimoon
  • Monipuolisista liikuntataidoista systemaattiseen harjoitteluun
  • Urheilulliset elämäntavat
  • Kilpaileminen ja harrastaminen
  1. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
  2. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

Laatutekijät on esitelty tarkemmin täällä.


8. Liitot joihin kuulumme


Forssan Voimistelijat ry kuuluu Suomen voimisteluliittoon, Sydän-Suomen alueeseen.

Suomen voimisteluliitto

Hyvässä seurassa on ilo liikkua!

381 seuraa, joissa noin 122 000 jäsentä

Suomen toiseksi suurin lajiliitto

Suomen suurin tyttöjen ja aikuisten liikuttaja

Suomen toiseksi suurin lasten ja nuorten liikuttaja

Koulutusta noin 5 000 ohjaajalle, valmentajalle ja seurajohtajalle vuosittain

Voimisteluliikunnan monipuolinen osaaja

Voimistelutoiminta, seuratoiminta ja alueellinen toiminta

Kilpailulajeina akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, TeamGym, rytminen voimistelu, trampoliinivoimistelu

Suomen Voimisteluliitto edistää eri-ikäisten harrastajien ja kilpailijoiden voimistelua ja tarjoaa elämyksiä jokaiselle. Suomen voimisteluliitto toteuttaa tätä tarkoitusta tukemalla seurojen voimistelutyötä ja vapaaehtoistoimintaa.


Voimisteluliiton linjaus vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista voimistelussa.
https://www.voimistelu.fi/lasten-voimistelun-linjaus/ 

Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki Finland

Tel. +35895490331, fax +358954903399

toimisto@voimistelu.fi

office@voimistelu.fi

etunimi.sukunimi@voimistelu.fi
firstname.surname@voimistelu.fi

https://www.voimistelu.fi/