Seuran säännöt

Voimassaolevat säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Forssan Voimistelijat r.y. ja sen kotipaikka on Forssa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolisesti voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja kilpailutilaisuuksia,

2. hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,

3. järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

4. vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatussekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin,

5. hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa.


3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1. harjoittaa julkaisutoimintaa,

2. välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,

3. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

4. omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätäomaisuutta,

5. järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia,

6. harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

4. Yhdistyksen jäsenyys liitossa

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:n, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi.

5. Jäsenyys

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenet voivat olla joko ainais-, vuosi- tai lahjoittajajäseniä. Varsinaiset jäsenet, kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Hallituksen jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Valmentajat ja ohjaajat voivat liittyä jäseniksi, ja heillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 9-11 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahdeksan vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten  hallitus vaatii. Kokoustapa ja -aika on sama kuin vuosikokouksessa.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.